Skip to main content

Gedrachtsregels

RESPECT wordt binnen de SJO STEO ook met HOOFDLETTERS geschreven. Het is een belangrijk thema op en rondom het voetbalveld.

Om de term RESPECT nader in te kleuren hebben de besturen van de v.v. Stedum en SV TEO gedragsregels vastgesteld voor spelers, trainers, leiders, ouders en overige personen die tijdens de jeugdwedstrijden op het rond het voetbalveld zijn.

Via onderstaande link kunnen zowel de gedragsregels als het handhavingreglement gedownload worden. We adviseren iedereen om kennis te nemen van de gedragsregels en je/u overeenkomstig te gedragen. 

Gedragsregels van de SJO STEO

Handhavingreglement behorende bij de gedragsregels SJO STEO

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de gedragsregels of het handhavingreglement neem dan contact op met Nicole Bijen of Henderikus Doorn.

Onderstaand volledigheidshalve ook nog de integrale tekst van de gedragsregels.

Gedragsregels SJO STEO

Inleiding

RESPECT is een belangrijk thema op en rond het voetbalveld. Het gaat hierbij o.a. om respect voor elkaar, de tegenstander, de scheidsrechter, overige vrijwilligers en …. (vul dit zelf maar in).

De SJO STEO, maar ook de moederverenigingen SV TEO en v.v. STEDUM, vinden RESPECT (in de breedste zin van het woord) op, rondom het voetbalveld en op het sportpark ook van het grootste belang. Normen en waarden, in de vorm van gedragsregels, die invulling geven aan de term RESPECT zijn daarom belangrijk. We willen immers allemaal dat de SJO STEO een sportieve, gezellige en leuke voetbalvereniging en ontmoetingsplek is, waar het voetbalspel in al haar facetten in een positieve sfeer beleefd wordt.

Algemeen

Omdat er binnen een voetbalvereniging veel verschillende personen actief zijn, zijn er per doelgroep (zoals spelers, begeleiding/trainers en ouders/verzorgden) specieke gedragsregels opgesteld. De uitgangspunten van de gedragsregels (RESPECT) gelden overigens ook voor andere, niet tot een specifieke doelgroep behorende, personen (bijv. bestuursleden, kantinepersoneel en overige vrijwilligers).

De gedragsregels zijn natuurlijk niet allesomvattend, maar geven wel duidelijk aan welk gedrag wenselijk/niet wenselijk is. Anders gezegd wat is wel normaal/niet normaal binnen onze samenwerkende jeugdvereniging.

Mocht je je niet aan de gedragsregels houden, dan word je hierop aangesproken. De besturen van de v.v. Stedum of SV TEO zullen bij (herhaaldelijk) onwenselijk gedrag of excessen ook niet schromen om conform het handhavingreglement (Bijlage 1) op te treden. Natuurlijk rekenen we erop dat het niet zo ver gaat komen!

De gedragsregels voor spelers
 • Je hebt respect voor de tegenstander en je blesseert je tegenstander zeker niet opzettelijk;
 • Je accepteert het gezag van de scheidsrechter, grensrechters en begeleiding/trainer in woord en gebaar. Alleen de aanvoerder gaat in gesprek met de scheidsrechter, de overige spelers onthouden zich van commentaar of op- en aanmerkingen;
 • Je beledigt of vernedert niemand in woord of gebaar; als andere spelers dit doen spreek je ze hier zonodig op aan;
 • We praten mét elkaar en niet over elkaar. Ook niet via Facebook, Twitter, Whats App etc;
 • We pesten elkaar niet; als er toch gepest wordt houden we het niet geheim, we vertellen het aan de leider/trainer. Dat is geen klikken;
 • Je bent zuinig op de spullen van je eigen en de andere voetbalverenigingen en je houdt de kleedkamers, de velden en het sportpark netjes;
 • Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden. Wanneer je eens een keer bent verhinderd, dan meld je je tijdig af;
 • Je vloekt niet in of buiten het veld en gebruik je geen grove taal of scheldwoorden;
 • Je gebruikt geen alcohol en sigaretten (roken in algemeen) voorafgaand, tijdens of direct na de wedstrijd. Drugs zijn natuurlijk uit den boze;
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is voor jou nooit een reden om zelf onsportief te zijn. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan!
De gedragsregels voor ouders/verzorgers en overige gezinsleden/familie, vrienden en ....
 • e bent een goed supporter en geeft het goede voorbeeld geven door RESPECT (in woord en gebaar) te tonen voor iedereen op en rondom het veld;
 • Je blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden, ook indien er sprake is van een half veld;
 • Je houdt je afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding);
 • Je moedigt de spelers positief aan, maar geeft geen technische en tactische aanwijzingen;
 • Je bespreekt op- en of aanmerkingen over gang van zaken in en/of rondom het team in eerste instantie met de begeleiding (na de wedstrijd, training of op een ander geschikt moment);
 • Je doet mee in de wasbeurten van de kleding van het team;
 • Je helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd en/of trainingen;
 • Je zorgt ervoor dat je zoon/dochter op tijd aanwezig is dan wel zich tijdig afmeldt voor een training of een wedstrijd;
 • Je zorgt dat de contributie van zoon/dochter op tijd betaald wordt.